Эрхэм зорилго

Оновчтой бодлого, төлөвлөлт, мэргэжлийн удирдлагаар дүүрэг, хороод, хэлтэс, алба, штаб, аж ахуйн нэгж байгууллагыг хангах томилгоот хүч хэрэгслэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх удирдлагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх замаар гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулашгүй сэргээн босгох, үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, дүүргийн засаг даргыг үнэн зөв мэдээллээр ханган, түүнд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх явдал мөн.