Хууль, эрх зүйн орчин

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

Гамшгаас хамгаалах байгууллага, албаны тогтолцоо, зохион байгуулалт, удирдлага үйл ажиллагаа, гамшгаас хамгаалах асуудлаар төрийн болон нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн эдлэх эрх, хүлээх үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, учирсан хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээг удирдан зохион байгуулах хүрээнд төрийн болон нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж байгууллага, улсын албадын хоорондын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулна.

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

Галын аюулгүй байгдлыг хангах, галын аюулгүй байдлын хяналтыг хэрэгжүүлэгч байгууллагын эрх зүйн үндсийг тогтоох, галын аюулгүй байдлыг хангах талаарх нутгийн захиргааны болон аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн эдлэх эрх, хүлээх үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
Гал түймэртэй тэмцэх түүнээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон ажлыг улсын хэмжээнд нэгтгэн зохион байгуулж чиглүүлнэ.

Улсын нөөцийн тухай хууль

Улсын нөөцийн бараа материалыг бүрдүүлэх, хадгалах тээвэрлэх, хүргэх, шинэчлэх, захиран зарцуулах, санхүүжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
Нөөцийн бараа материалыг тогтоосон байршил, нэр төрөл, тоо хэмжээнд бүрдүүлэх, хадгалах, шинэчлэх, Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу улсын нөөцөөс бараа материал гаргах, нөхөн бүрдүүоэх үйл ажиллагааг нөөцийн салбаруудаар дамжуулан хэрэгжүүлнэ.

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын багц хууль
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
Монгол улсын захиргааны ерөнхий хууль 

 1. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/367?lawid=367″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Монгол Улсын үндсэн хууль /6 бүлэг 70 зүйл 1992.01.13/ [/button]
 2. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/496″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”] ТӨРИЙН БЭЛГЭ ТЭМДГИЙН ТУХАЙ [/button]
 3. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/299″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”] ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ [/button]
 4. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/344″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”] МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ [/button]
 5. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/271″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай /5 бүлэг [/button]
 6. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/487″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”] ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ [/button]
 7. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/488″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Төрийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх тухай /нэг бүлэг 7 зүйл 1995.01.12/[/button]
 8. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=565″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Хөдөлмөрийн тухай /15 бүлэг 142 зүйл 1999.05.14/[/button]
 9. [button link=”http://http://www.legalinfo.mn/law/details/2″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Авлигын эсрэг хууль /3 бүлэг 18 зүйл 1996.04.05/[/button]
 10. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=397″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай [/button]
 11. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=18″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тухай /5 бүлэг 21 зүйл 2001.12.27/ [/button]
 12. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/500″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ[/button]
 13. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/491″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ[/button]
 14. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/504″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ТӨСВИЙН ТУХАЙ[/button]
 15. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=418″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай /5 бүлэг 24 зүйл 2001.12.13/[/button]
 16. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/280?lawid=280″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН  ТУХАЙ[/button]
 17. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=498″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Төрийн нууцын тухай /5 бүлэг 25 зүйл 1995.04.18/[/button]
 18. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/102?lawid=102″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ[/button]
 19. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/537″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ[/button]
 20. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=54″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Архивын тухай хууль 4 бүлэг 27 зүйл 1998.01.02/[/button]
 21. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/374″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”] МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ[/button]
 22. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=294″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай / 4 бүлэг 21 зүйл 1995.04.17/[/button]
 23. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=523″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Харилцаа, холбооны тухай /8 бүлэг 33 зүйл 2001.10.18/[/button]
 24. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/574″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ[/button]
 25. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/55/” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ[/button]
 26. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=221″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /7 бүлэг 36 зүйл 2003.06.30/[/button]
 27. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/220″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ[/button]
 28. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=513″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Улсын нөөцийн тухай /4 бүлэг 19 зүйл 2007.07.05/[/button]
 29. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=216″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Газрын тухай /7 бүлэг 64 зүйл 2002.06.07/[/button]
 30. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=8683″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Усны тухай /4 бүлэг 30 зүйл 1995.04.13/[/button]
 31. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=8667″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Ойн тухай хууль /7 бүлэг 38 зүйл 2007.05.17/[/button]
 32. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=8912″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Хүнсний тухай /5 бүлэг 18 зүйл 1999.10.07/[/button]
 33. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/8670″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]АМЬТНЫ ТУХАЙ[/button]
 34. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/97″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ[/button]
 35. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/63?lawid=63″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ[/button]
 36. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/10484″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ[/button]
 37. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/218″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ[/button]
 38. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/214″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ[/button]
 39. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/520″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ[/button]
 40. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/112″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Барилгын тухай /7 бүлэг 28 зүйл 1998.08.07/[/button]
 41. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=314″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай /5 бүлэг 16 зүйл 2001.06.07/[/button]
 42. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/526″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай /3 бүлэг 20 зүйл 2006.05.25/[/button]
 43. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=8935″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Байгаль орчны хамгаалах тухай /7 бүлэг 39 зүйл 1995.03.30/[/button]
 44. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/8665″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ[/button]
 45. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/460″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ[/button]
 46. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/9057″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ[/button]
 47. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/460″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ[/button]
 48. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=471″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Таримал ургамлын үр сортын тухай /2 бүлэг 10 зүйл 1999.06.17/[/button]
 49. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/232″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ДААТГАЛЫН ТУХАЙ[/button]
 50. [button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=576″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай /7 бүлэг 25 зүйл 1994.06.13/[/button]
 51. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/383″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ[/button]
 52. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/390″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ[/button]
 53. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/8705″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ[/button]
 54. [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/482″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ТЭТГЭМЖИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ[/button]
 55. [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/details/2744?lawid=2367″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН
  ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ[/button]