1. Шадар сайдын 2017 оны 75-р тушаал Мэргэжлийн ангийн дүрэм
 2. Галын аюулгүй байдлын дүрэм
 3. Галын аюулгүй байдлын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах дүрэм
 4. ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДСЭН ДҮРЭМ
 5. Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах үед дагаж мөрдөх дүрэм /шинэчилсэн/ 2017.06.06
 6. [button link=”http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2015/04/Галын-хоолойн-стандарт.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Галын хоолойн стандарт[/button]
 7. [button link=”http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2015/04/Аврах-олсны-стандарт.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Аврах олсны стандарт[/button]
 8. [button link=”http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2015/04/Галын-техник.-Галын-гадна-шат.-Техникийн-ерөнхий-шаардлага.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Галын техник. Галын гадна шат. Техникийн ерөнхий шаардлага[/button]
 9. [button link=”wp-content/uploads/2015/04/Уул-уурхайн-аврах-ангийн-дүрэм.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Уул уурхайн аврах ангийн дүрэм/ОБЕГ-ын даргын 2015.04.22 №112 тушаал/ [/button]
 10. [button link=”/wp-content/uploads/2014/01/ДАД-2014.04.09-хянасан.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын дотоод албаны дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ [/button]
 11. [button link=”/wp-content/uploads/2014/01/Сахилгын-дүрэм.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын албан хаагчийн сахилгын дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ [/button]
 12. [button link=”/wp-content/uploads/2014/01/албан-хаагчийн-жагсаалын-дүрэм.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын албан хаагчийн жагсаалын дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ [/button]
 13. [button link=”http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2015/04/Албан-хаагчийн-ёс-зүйн-дүрэм.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм[/button]
 14. ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ДҮРЭМ  2016.05.16
 15. Монгол Улсын Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын тэмцээний дүрэм 2017.04.19
 16. ОБАЭБ-ын Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн дүрэм/Шадар сайдын 2013.01.15 №07 тушаал [/button]
 17. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 18. [button link=”wp-content/uploads/2015/04/Монголын-гал-унтраах-техникийн-олон-төрөлт-спортын-тэмцээний-дүрэм.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Монголын гал унтраах техникийн олон төрөлт-спортын тэмцээний дүрэм [/button]
 19. ОБАЭБ-ын дүрмүүд /МУ-ын Шадар сайдын 2010.06.29 №39 тогтоол/ 
 20. ХХАА-ны дүрэм
 21. Хорт хий, утаанаас хамгаалах талаар дагаж мөрдөх дүрэм
 22. ОБА-ны төрийн тусгай албан хаагчийн хувцас өмсөх дүрэм /МУ-ын Шадар сайдын 2007.03.29 №40 тушаал/ 
 23. Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цолны зэрэглэл батлах тухай /МУ-ын Шадар сайдын 2008.05.23 №60 тушаал/