‘Онцгой байдлын байгууллагад алба хаах журам’-ын ТӨСӨЛ

 1. Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх зохион байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах журам
 2. Гал түймрийн аюулын үнэлгээ хийх журам
 3. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүс, бүсийн төвийн ажиллах журам
 4. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүс, бүсийн төвийн танилцуулга
 5. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журам
 6. ГАМШГИЙН АЮУЛЫН ТУХАЙ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИО ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын хавсралт/
 7. ГАМШГИЙН ҮЕД ХҮЧ ХЭРЭГСЭЛ ДАЙЧЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 340 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт/
 8. ГАМШГИЙН ҮЕД НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 340 ОБАЭБ-ын тээврийн хэрэгсэл ашиглах, техникийн үйлчилгээ, засвар хийх, баримт бичиг хөтлөх журам, тээврийн хэрэгсэл ашиглах заавар
 9. Гамшгийн шуурхай удирдлага зарлан мэдээллийн төвийн ажиллах журам
 10. Хүний нөөцийн цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам
 11. Барилга байгууламжийн гал түймрийн эрсдэлийн зэргийн ангилал
 12. Улсын нөөцийн эд хөрөнгийн хариуцлагын журам

2015 он

 1. [button link=”http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2015/01/аврах-гал-унтраах-ажиллагаанд-ашиглагдаж-байгаа-хувцас-хэрэглэл-багаж-зэвсэглэмж-техник-хэрэгсэл.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Аврах гал унтраах ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа хувцас хэрэглэл, багаж зэвсэглэмж, техник хэрэгсэл [/button]
 2. [button link=”http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2015/01/ОНЦГОЙ-БАЙДЛЫН-АЛБАНЫ-ТОМЪЁОЛСОН-ТЭМДЭГ-PDF.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБАНЫ ТОМЪЁОЛСОН ТЭМДЭГ [/button]
 3. [button link=”http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2015/01/uzleg-yavuulah-juram.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”] Албан хаагчдын мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох үзлэг явуулах журам [/button]
 4. [button link=”http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2015/11/uureg-hurguuleh-tuhai.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Дээрх журмын хавсралт,судлах материал [/button]
 5. [button link=”wp-content/uploads/2015/01/ОБЕГ-ын-дунд-хугацаааны-стратеги-төлөвлөгөө.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”] ОБЕГ-ын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө [/button]
 6. [button link=”wp-content/uploads/2015/01/Уурхай-уулын-үйлдвэр-үйлдвэрлэлийн-аюултай-объектод-аврах-ажиллагааг-зохион-байгуулах-журам.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Уурхай, уулын үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн аюултай объектод аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам[/button]
 7. [button link=”wp-content/uploads/2015/01/MABJ.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Онцгой байдлын албаны цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам [/button]
 8. [button link=”wp-content/uploads/2015/04/Дотоод-журам.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын Дотоод журам /ОБЕГ-ын даргын 2015.04.20 №104 тушаал/ [/button]
 9. [button link=”http://nema.gov.mn/?p=9389″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах журам [/button]
 10. Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги, хэсэг, байцаагч ажиллуулах журам
 11. Нэрийн тэмдэг байршуулах тухай журам

Бусад журам

 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/Гамшгаас-хамгаалах-улсын-албаны-ажиллах-нийтлэг-журам.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Гамшгаас хамгаалах улсын албаны ажиллах нийтлэг журам /Шадар сайдын 2013.05.06 №52 тушаал/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/Гамшгаас-хамгаалах-орон-нутгийн-албаны-ажиллах-нийтлэг-журам.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Гамшгаас хамгаалах ОН-ийн албаны ажиллах нийтлэг журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.11.26 №865 тушаал/ [/button]
 • Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын ёс журам сахиулах эргүүл ажиллуулах журам
 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/Уснаас-эрэн-хайх-аврах-ажиллагааг-зохион-байгуулах-журам.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.12.20 №921 тушаал/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/details/72?lawid=770″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын ТТ албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам /Ерөнхийлөгчийн 2005.04.04 №50 зарлиг/ [/button]
 • [button link=”/wp-content/uploads/2015/01/123456.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын ТТ албан хаагчийн цол олгох журам /Ерөнхийлөгчийн 2012.12.21 №217 зарлиг/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/?lawid=4682″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Гамшгийн эмзэг байдал, эрслийн үнэлгээ хийх журам /ЗГ-ын 2006.7.19 №176 тогтоол/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/513″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Гамшгийн нөөцөөс бараа, материал захиран зарцуулах, нөхөн бүрдүүлэх журам /ЗГ-ын 2008.05.25 №176 тогтоолын 1-р хавсралт/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/?lawid=5534″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын тусгай албан тушаал эрхэлдэг албан хаагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам /ЗГ-ын 2005.04.13 №77 тогтоол/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/?lawid=2621″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам /ЗГ-ын 2011.03.02 №62 тогтоол/[/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/showPrint/2820″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Цэргийн албан хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам/ ЗГ-ын 2011… №9 тогтоолын 1-р хавсралт[/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/details/2821?lawid=8282″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Цэргийн албан хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам /ЗГ-ын 2011.02.09 №38 тогтоол/[/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/details/637?lawid=1564″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /ТАЗ-ийн 2004.06.15 №18 тогтоол/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/details/650?lawid=1574″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам /ТАЗ-ийн 2004.06.15 №48 тогтоол/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/Шуурхай-ажиллагааг-зохион-байгуулах-журам-2008.05.15-№-286.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Шуурхай ажиллагааг зохион байгуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2008.05.15 №286 тушаал/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2014/01/Тусгай-цэвэрлэгээний-бүлэг-журам.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Тусгай цэвэрлэгээний бүлгийн ажиллах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.06.18 №468 тушаал/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/details/2130?lawid=4682″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Эрсдлийн үнэлгээ хийх журам /ЗГ-ын 2006.07.19 №176 тогтоол/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2014/01/Хугацаат_мэдээ_тайлангийн_журам.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Хугацаат тайлан мэдээг нэгтгэх дүгнэх журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.06.27 №494 тушаал/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/Холбоо-зохион-байгуулах-журам-2013-он1.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Холбоо зохион байгуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.11.25 №861 тушаал/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/ОБАЭБ-ын-хүүхэд-хамгааллын-талаар-баримтлах-чиглэл-Copy.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Хүүхэд хамгааллын талаар баримтлах чиглэл /ОБЕГ-ын даргын 2014.09.23 №245 тушаал/ [/button]
 • [button link=”/wp-content/uploads/2015/01/Zarlan-medeeleh-huuchin.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Бие бүрэлдэхүүний зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах журам /ОБЕГ-ын даргын 2007.05.02 №229 тушаал/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/convert-jpg-to-pdf.net_2015-06-04_06-59-33.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын тусгай албан хаагчийн дүрэмт хувцас хэрэглэх журам /Шадар сайдын 2014.10.15 №79 тушаал/ [/button]