Эрхэм зорилго

Оновчтой бодлого, төлөвлөлт, мэргэжлийн удирдлагаар дүүрэг, хороод, хэлтэс, алба, штаб, аж ахуйн нэгж байгууллагыг хангах томилгоот хүч хэрэгслэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх удирдлагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх замаар гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулашгүй сэргээн босгох, үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, дүүргийн засаг даргыг үнэн зөв мэдээллээр ханган, түүнд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх явдал мөн.

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Онцгой байдлын хэлтэс нь “Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах” тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдон Монгол улсын Засгийн газрын 2005 оны 48 дугаар тогтоол, Онцгой Байдлын Ерөнхий Газрын даргын 2005 оны 26 дугаар тушаалаар шинэчлэн зохион байгуулагдсан.
Онцгой байдлын хэлтэс нь удирдлагын, Онцгой комиссыг, гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабыг шинэчлэн зохион байгуулж, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, учирсан хохирлыг арилгах, хойшлуулашгүй сэргээн босгох ажлыг хэрэгжүүлэн явуулж байна.
Одоогоор Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс нь дарга, онцгой байдлын дэд хурандаа Н.Нямхорлоо, Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахлах байцаагч, онцгой байдлын хошууч Б.Анхбаяр, Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч, онцгой байдлын ахмад Н.Хишигбаатар, Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, онцгой байдлын хошууч Б.Баттулга, Хэлтсийн нягтлан бодогч, онцгой байдлын ахмад Н.Хажидмаа, Урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, онцгой байдлын дэслэгч Б.Баатар, архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Энхтамир, онцгой байдлын ахмад О.Дамдинсүрэн даргатай Аврах, гал унтраах 34 дүгээр анги 50 албан хаагч, гал унтраах үндсэн албаны 3, тусгай албаны 1, шуурхай албаны 1 машинтай техник хүч хэрэгсэлтэйгээр байнгын бэлэн байдалд үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна.