НОГООН БҮСЭД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

013.jpg

НОБГ-ын газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр баталсан Нийслэлийн ногоон бүсийн аж ахуйн нэгжийн барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах хяналт шалгалтын удирдамжийн хүрээнд ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангуулах талаар хяналт шалгалт хийж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

scroll to top