ҮЕР, УСНЫ АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

processed2.jpeg

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Үер, усны ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/457 дугаар захирамж, Үер, усны ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх хөдөлгөөнт эргүүлийн ажиллах түр журам, хэлтсийн даргын баталсан удирдамж, төлөвлөгөөний хүрээнд 2021 оны 06 дугаар сарын 10-наас 09 дугаар сарын 15-ны хороонд Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран “Туул гол дагуу урьдчилан сэргийлэх ажил”-ыг зохион байгуулахаар эргүүл шалгалтын хуваарь, хэлтсийн даргын баталсан Болзошгүй үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын удирдамж, төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.

scroll to top